Mål och vision - 50/50

Övergripande

  • Uppnå en fördelning av kvinnor/tjejer och män/killar bland medlemmarna som uppgår till minst 35/65. Andelen kvinnor av seniorerna ska därmed öka med 5 %-enheter och andelen tjejer av juniorerna med 15 %-enheter.
  • Skapa en kultur där trivsel och glädje är lika viktigt som tävling och prestation
  • Underlätta för medlemmar att hitta spelkompisar
  • Bibehålla jämställd fördelning mellan kvinnor och män i styrelse och valberedning , dvs 40-60% av vardera kön

Detaljerade

  • Antalet kvinnor som är aktiva medlemmar (greenfeemedlemmar undantaget) uppgick i mars 2016 till 391 och ska öka till 450 i mars 2020.
  • Antalet tjejer som är aktiva medlemmar uppgick i mars 2016 till 21 och ska öka till 50 i mars 2020.
  • När enkäter utförs på klubben ska NPS (Net Promoter Score) uppgå till minst 80 vid kvinnors svar på frågan om de kan rekommendera golfklubben till golfspelande vän eller liknande.

3.2 Mätpunkter

  • Den 1 mars årligen mäts både andel och antal kvinnor/tjejer bland medlemmarna samt fördelning mellan kvinnor och män i styrelse och valberedning.
  • Under hösten varje år tillfrågas 30 medlemmar – i första hand nya – om klubbkulturen och om hur lätt det är att hitta spelkompisar.

 

Här nedan finner ni uppföljning till ovanstående mål och visioner.

 

1. Uppnå en fördelning av kvinnor/tjejer och män/killar bland medlemmarna som uppgår till minst 35/65

I mars 2019 var fördelningen 29/71 för seniorer och 19,7/80,3 för juniorer. (Jämför i mars 2016 – 30,8/69,2 för seniorer och 19,4/80,6 för juniorer.)

2. Skapa en kultur där trivsel och glädje är lika viktigt som tävling och prestation

Mätning har visat sig svår att göra på denna fråga. Mätning av närliggande frågan om man känner sig inkluderad i klubben har skett vid Players 1st 50/50-enkät 2016 och 2019 och redovisas istället här. Kvinnors uppfattning om de känner sig inkluderade i klubben har ökat från 73 till 74. Mäns uppfattning har varit oförändrad på 74.

3. Underlätta för medlemmar att hitta spelkompisar

Mätning av hur lätt det är att hitta spelkompisar har skett vid Players 1st 50/50-enkät 2016 och 2019. Kvinnors uppfattning om hur lätt det är har ökat från 73 till 77. Mäns uppfattning har varit oförändrad på 76.

4. Bibehålla jämställd fördelning mellan kvinnor och män i styrelse och valberedning, dvs. 40-60 % av vardera kön

I mars 2019 var fördelningen 28,6/71,4 i styrelsen och 40/60 i valberedningen. (Jämför i mars 2016 – 57,1/42,9 i styrelsen och 40/60 i valberedningen).

5. Antalet kvinnor som är aktiva medlemmar (greenfeemedlemmar undantaget) uppgick i mars 2016 till 391 och ska öka till 450 i mars 2020

I mars 2019 uppgick antalet kvinnor som är aktiva medlemmar till 377.

6. Antalet tjejer som är aktiva medlemmar uppgick i mars 2016 till 21 och ska öka till 50 i mars 2020

I mars 2019 uppgick antalet tjejer som är aktiva medlemmar till 26.

7. När enkäter utförs på klubben ska NPS (Net Promoter Score) uppgå till minst 80 vid kvinnors svar på frågan om de kan rekommendera golfklubben till golfspelande vän eller liknande

Mätning av NPS sker löpande varje år vid Players 1st medlemsenkät och uppgick i slutet av 2019 till 65 för kvinnor. (Jämför mäns NPS, som uppgick till 45). Jämförelsevärde saknas för 2016, då företag med annat sätt att mäta skötte enkäterna. Jämför istället NPS för 2017 som uppgick till 71 för kvinnor och 67 för män.