Mål och vision - 50/50

Övergripande

  • Uppnå en fördelning av kvinnor/tjejer och män/killar bland medlemmarna som uppgår till minst 35/65. Andelen kvinnor av seniorerna ska därmed öka med 5 %-enheter och andelen tjejer av juniorerna med 15 %-enheter.
  • Skapa en kultur där trivsel och glädje är lika viktigt som tävling och prestation
  • Underlätta för medlemmar att hitta spelkompisar
  • Bibehålla jämställd fördelning mellan kvinnor och män i styrelse och valberedning , dvs 40-60% av vardera kön

Detaljerade

  • Antalet kvinnor som är aktiva medlemmar (greenfeemedlemmar undantaget) uppgick i mars 2016 till 391 och ska öka till 450 i mars 2020.
  • Antalet tjejer som är aktiva medlemmar uppgick i mars 2016 till 21 och ska öka till 50 i mars 2020.
  • När enkäter utförs på klubben ska NPS (Net Promoter Score) uppgå till minst 80 vid kvinnors svar på frågan om de kan rekommendera golfklubben till golfspelande vän eller liknande.

3.2 Mätpunkter

  • Den 1 mars årligen mäts både andel och antal kvinnor/tjejer bland medlemmarna samt fördelning mellan kvinnor och män i styrelse och valberedning.
  • Under hösten varje år tillfrågas 30 medlemmar – i första hand nya – om klubbkulturen och om hur lätt det är att hitta spelkompisar.