Banutveckling

Banutvecklingsgruppen skall arbeta för att säkerställa Bokskogens golfklubbs höga kvalitet genom att ge styrelsen rekommendationer, råd och stöd beträffande anläggningens status och utveckling.

Banutvecklingsgruppen (BUG) består av:
Peter Hanson
Lalle Olsén
Albin Persson (banchef)
Peder Thott
Carin Bergdahl
Ann-Christine Halén

 

Närvarande vid mötena är även; Peter Chamberlein (Arkitekt), Fredrik Tillgren (Head Pro), Peter Kollert (Ordförande) samt Thomas Ahlberg (klubbdirektör). Kontakta gärna banutvecklingsgruppen med synpunkter och råd om hur banorna och anläggningen kan förbättras och utvecklas ytterligare via e-post till bangruppen@bokskogen.com

Vision

Bokskogens GK ska erbjuda en attraktiv och utmanande spelupplevelse för medlemmar, sponsorer och gäster oavsett spelhandicap, samt vara i nivå med eller bättre än identifierade konkurrenter i regionen.

 

Målsättning

Bokskogens GK skall vara en av de klubbar som har det bästa golferbjudandet i regionen. Banorna, driving-rangen och övningsområdena skall således ha den layout, kvalitet och finish som krävs för att uppfylla detta. Denna målsättning kräver detaljerade utvecklingsplaner som på lång sikt främjar en god utveckling av anläggningen samt skötselplaner för underhåll och vård av anläggningen som möter denna målsättning.

 

Organisation

Banutvecklingsgruppen skall:
– vara en resurs till styrelsen.
– vid behov anlita extern professionell kompetens.
– ge styrelsen rekommendationer, råd och stöd för beslut rörande anläggningen och dess utveckling.

 

Ban­utvecklings­gruppen skall…

på strategisk nivå ansvara för

– att anläggningen har en långsiktig utvecklingsplan som anger detaljerade kvalitativa mål väl i nivå med omvärlden.
– att denna utvecklingsplan omfattar all yta som Bokskogens GK arrenderar eller äger, samt omfattar all utveckling av banorna såsom layout, bunkerplacering, bevattning, dräneringsplaner m.m.

Ban­utvecklings­gruppen skall…

på taktisk nivå i samverkan med banchefen ansvara för

– att skapa planer för klipplayouter, finish, trädplanteringar samt skötselplaner
– att skapa planer för justeringar och förbättringar av den befintliga anläggningen såsom exempelvis flytt av bunkrar, stigar m.m.
– att investeringsbudgetar och tidsplaner utarbetas för såväl större projekt som för mindre justeringar och förbättringar för att presentation för styrelsen. Styrelsen avgör om dessa ska föreslås på medlemsmöten för beslut.
– att stötta banchefen för att en investeringsbudget och tidplaner finns för maskinparken.

Ban­utvecklings­gruppen skall…

på operativ nivå ansvara för

– att utvärdera samt till styrelsen rapportera hur beslutade planer efterlevs.

Ban­utvecklings­gruppen skall

– årligen revidera den långsiktiga utvecklingsplanen.
– årligen revidera planerna för klipplayouter, finish, trädplanteringar och skötselplaner
– upprätta årlig verksamhetsplan som underlag för styrelsens verksamhetsplan och som senast den siste september skall underställas styrelsen för godkännande.
– upprätta och senast den siste februari inlämna årsredogörelse att ingå i styrelsens verksamhetsberättelse
– vid behov adjungera klubbchefen till sina sammanträden
– äska medel av styrelsen för att kunna genomföra utredningar, projekteringar m.m.
– föra anteckningar vid sammanträdena och rapportera verksamheten till styrelsen och klubbchefen.
– bestå av markägaren, banchef, Head Pro, styrelsemedlem, eldsjäl/medlem samt minst en kvinnlig medlem (medlemmar valda på max 2 år).
– ha som målsättning att mötas 3 – 5 gånger/år

Långtidsplaner Bokskogens GK

Nedan kan du ladda ner PDF:er med detaljerade långtidsplaner för Bokskogens GK:s båda banor.

Långtidsplaner Kungsbanan
Långtidsplaner Gamla Banan