Spelrätter på Bokskogens GK

Vad är en spelrätt?

Definitioner och förklaringar till olika begrepp kring spelrätter

Spelrättsbevis
Ett spelrättsbevis är ett kvitto/bevis på att du är registrerad som innehavare av spelrätt som ger Dig rätt att spela på golfbanan mot att du årligen betalar av årsmötet beslutad årsavgift.
Spelavgift
Spelavgift är den del av årsavgiften du betalar för att få spela på banan.
Medlemsavgift
Medlemsavgiften är den del av årsavgiften du betalar för ditt medlemskap i golfklubben.
Årsavgift
Årsavgiften är den totala summan av Medlemsavgift + Spelavgift.
Tidigare har Du som är senior och varit aktiv haft en skyldighet att erlägga en kapitalinsats (räntefritt medlemslån) vid inträdet i klubben. Från och med 2013 kommer seniormedlemskap och spel på banorna att kräva innehav av spelrättsbevis.

Innehavskravet kan uppfyllas genom att man antingen äger eller hyr en spelrätt. För att spelrättsbeviset ska vara giltigt måste Du varje år betala av medlemsmöte beslutad årsavgift, bestående av medlems-, spel och ev. hyresavgift. Om den som äger ett spelrättsbevis något år vill vara passiv medlem så medges detta under förutsättning att det meddelats senast 30 november året innan eller att spelrättsbeviset genom innehavarens egen förmedling hyrs ut.

Skattemässigt är inte ett spelrättsbevis att betrakta som ett värdepapper. Om Du säljer ett spelrättsbevis och det sammanlagda vinsten av spelrättsbeviset och andra personliga tillgångar du säljer detta år överstiger 50 000 kr ska du betala skatt för vinsten. Om du säljer spelrättsbeviset med förlust får du inte göra avdrag för förlusten då det är en personlig tillgång.

Bestämmelser för innehavare

av spelrättsbevis i Bokskogens Golfklubb

De fullständiga villkoren för spelrättsbevis återfinns i ett av medlemsmöte fastställt dokument benämnt ” Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i Bokskogens Golfklubb” och kan nås genom att klicka här

I korthet innebär bestämmelserna följande:
Spelrättsbevis i klubben kan köpas eller hyras av fysisk person som beviljats sådant seniormedlemskap som förutsätter krav på spelrättsbevis. Mellan seniormedlem som övergår till seniormedlem måste förvärva spelrättsbevis det år han/hon fyller 36 år.

Innehavare av spelrättsbevis är skyldig att betala beslutade spelavgifter. Undantaget är om ägare av spelrättsbevis senast den 30 november året innan antingen återlämnar spelrättsbeviset till klubben eller ansöker om passivt medlemskap för kommande år och lämnar över spelrättsbeviset till klubben för uthyrning.

Om debiterade årsavgifter inte betalats inom 30 dagar efter skriftlig anmodan har klubben rätt att:

driva in skulden på samma sätt som fordringar i allmänhet drivs in eller
skriftligen häva spelrättsbevisets giltighet genom att lösa in det. Klubben ska då betala lösenavgift efter avdrag av skulden till klubben
Ägare av spelrättsbevis kan sälja eller skänka bort sitt spelrättsbevis efter anmälan till klubben eller registrering på klubbens marknadsplats på sin hemsida. Klubben får då inte sälja nya eller egna spelrätter innan en månad förflutit. Spelrättsbevis kan också övergå till annan genom arv eller testamente. Som framgått ovan kan spelrättsbevis också hyras ut i samband med övergång till passivt medlemskap

Försäljning och uthyrning skall ske genom särskilda blanketter. Vid överlåtelse äger förvärvaren tillgodoräkna sig den årsavgift överlåtaren eventuellt betalt för det innevarande året. Överlåtaren får således inte tillbaka någon avgift från klubben utan får avtala om ev. kompensation med förvärvaren. Vid hyra gäller andra regler. Uthyraren får då tillbaka betalda spelavgifter (ej medlemsavgift) för det innevarande året om och när hyresmannen betalat in sina avgifter till klubben.

Handlingar för upplåtelse och överlåtelse av spelrättsbevis finns här nedanför.
https://media.bokskogen.com/2019/08/Överlåtelse-av-spelrättsbevis-i-Bokskogens-Golfklubb-131014.pdf

Max antalet utestående spelrättsbevis fastställs av medlemsmöte.