Tävlingskommittén 

Vision

Bokskogens GK Tävlingskommitté (TK) ska av medlemmar, gäster och sponsorer uppfattas som kunniga och engagerade. Klubbens gemensamma tävlingsprogram som organiseras av TK ska vara varierat och locka både medlemmar och gäster.

Syfte

Syftet med tävlingsverksamheten på Bokskogens GK är att erbjuda ett antal arrangemang som är attraktiva för medlemmarna och vid öppna tävlingar även för gästande golfspelare. Omfattningen skall vara så dimensionerad att varje arrangemang skall ses som en positiv möjlighet för de som vill spela tävlingar men också lämna utrymme på våra banor åt dem som vill spela sin golf utanför tävlingsverksamheten.

Strategier

Strategiskt skall arrangemangen utformas med fokus på kvalitet, tradition och ett stort mått av nytänkande och vara varierade och uppmuntra till en öppen och generös klubbanda.

  • Kvalitet skall uppnås genom att arrangemangen är väl förberedda och korrekt och snabbt genomförda.
  • Tradition uppnås genom att upprepa de arrangemang som anses ha uppnått en status av tradition.
  • Nytänkande skall ingå som del i varje arrangemangs planering t ex beträffande prisbordens innehåll som gärna får vara överraskande.
  • Golf och gemensam middag efteråt och heldagstävling där frukost, golf och middag ingår.

Att erbjuda t ex företag att sponsra någon tävling ingår i vår strategi. Vi har ett antal trogna sponsorer och vi hoppas på deras välvilja igen. Det finns utrymme för någon ytterligare sponsor.

Vi vill göra ledamöterna i tävlingskommittén så kända att det blir enkelt otvunget för både medlemmar och andra att framföra synpunkter på verksamheten.

Mål

Tävlingsverksamhetens mål för säsongen 2019 är att genomsnittligt antal deltagare i våra arrangemang skall vara minst 100 stycken per tävling.

Så snart GIT tillåter det skall verksamheten ges mjuka mål i form av tävlingsdeltagarnas betyg efter deltagande i ett arrangemang.

Aktiviteter

De aktiviteter som TK ansvarar för under säsongen 2019 kommer i antal att vara ungefär som säsongen 2018.

Vår strävan är att tävlingarna skall passa såväl yngre som äldre golfspelare av båda könen och skänka nöje åt nybörjare så väl som mera etablerade deltagare. För att uppnå detta på färre antal tävlingstillfällen kommer vi att fortsätta med att arrangera både singel- och lagtävling samma dag och med samma funktionärer.

Säsongens tävlingsprogram kommer att publiceras på klubbens hemsida och på golf.se.

Organisation 

Ordförande Johan Borglin och två ledamöter Thomas Ahlberg och Lars Andersson.

Utöver tävlingskommittén är ett 10-tal tävlingsledare/funktionärer engagerade i att bedriva verksamheten. Dessa resurser arbetar på i huvudsak på ideell basis och det är därför viktigt att insatserna sprids på så många personer att uppdragen känns stimulerande hellre än betungande.

Tävlingsverksamheten kräver också insatser från personalen i receptionen respektive banskötarna och sker i nära samarbete med övriga kommittéer och klubbledningen.


Utveckling och Rapportering

För de personer som är engagerade i tävlingsverksamheten behövs fortlöpande utbildning i golfregler, praktik inom områdena GIT och hantering av en golftävling.

Tävlingskommittén rapporterar via klubbchefen till klubbstyrelsen.

För Tävlingskommittén

Johan Borglin