Valberedningen

Valberedningens uppdrag är att förbereda klubbens val av ordförande, styrelse­ledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter. Styrelsen ska ha en så bred sammansättning som möjligt med olika yrkesgrupper, ålder och kön representerade.

Valberedningen består av ordförande och 2 – 4 ledamöter, vilka väljs vid årsmötet. Antalet ledamöter bör vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper bör också finnas representerade. Ordförande och ledamöter väljs på ett år. Valberedningen möts 8 -10 gånger per år. Valberedningen ska överlämna sitt förslag till styrelse senast 4 veckor före höstmötet.

Valberedningen närvarar vid ett urval av styrelsens möten, tar del av dess protokoll, klubbens vision, verksamhetsplan och följer kommunikationen mellan styrelse/kommittéer/anställda och medlemmar. I arbetet att finna ledamöter möter valberedningen ordförande, styrelseledamöter och personal för enskilda samtal.

Valberedningen ska sträva efter att nå en så bred kontakt som möjligt med klubbens medlemmar och sprida kunskap om det arbete som görs i valberedningen.

Som medlem är Du alltid välkommen med idéer, synpunkter och förslag på kandidater. Genom att medverka till valet av förtroendevalda kan du påverka klubbens utveckling. Du når oss antingen via telefon eller e-post.

Valberedningen

Urban Thelin

Urban Thelin

Ordförande

Thomas Egelstig

Anna Knutsson Norrlen

Christian Rosén

Motioner

Här nedan finner du en mall som du kan klicka upp och spara i din dator. Denna mall visar den struktur som vi vill att din motion till Årsmötet skall vara utformad efter.

Motioner till Årsmötet skall vara klubbens kansli tillhanda allra senast 3o dagar innan Årsmötesdag, men vi tar gärna emot dem ytterligare  en vecka tidigare.